ЈЗУ Општа болница" Борка Талески" Прилеп

КОНТАКТ

Локали од оддели

Оддели локали амбулатна локали одделение
гинекологија и акушерско 295 255
Хирургија 227 318
Урологија 224  
Анестезиологија   236
Ортопедија 275 272
МФХ и ОРЛ 268 297
Офталмологија 377 376
Интерно 385 242,291
Нервно 314 330
Детско 296 232
РТГ 346  
Лабораторија 389  
Правна служба 354  
Економска служба 356  
Компјутерски центар 205  
Ехо 319  
Инфективно 314  
Патологија 381  
Кожно 246  
Физикална 349