ЈЗУ Општа болница" Борка Талески" Прилеп

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

на здравствени работници и здравствени соработници во ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп

                                   

ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп, распишува интерен оглас   зa вработените здравствени работници и здравствени соработници во оваа ЈЗУ, на следните работни места:

1. Дипломирана медицинска сестравоОддел за гинекологија со операциона сала ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломирана медицинска сестра со положен стручен испит..

2. Дипломирана медицинска сестравоОддел за болничка здравствена дејност по општа хирургијасо операциона сала ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломирана медицинска сестра со положен стручен испит..

3. Дипломирана медицинска сестравоОддел за интерниболести со кардиологија и интензивна коронарна нега ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломирана медицинска сестра со положен стручен испит..

4. Дипломирана медицинска сестравоОддел за анестезија со специјалистичко консултативна амбуланта ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломирана медицинска сестра со положен стручен испит..

5. Дипломирана медицинска сестравоОддел за постнатално згрижување на новороденчиња ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломирана медицинска сестра со положен стручен испит.

6. Дипломирана медицинска сестра во Оддел за специјалистичко консултативназдравствена дејност по ортопедија ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломирана медицинска сестра со положен стручен испит..

7. Дипломиран лаборантски аналитичарвоОддел за биохемиска –лабораториска медицина и патолошка анатомија ........... 3 (три)извршители со 7-ми степен на образование дипломиран лаборантски аналитичар со положен стручен испит..

8. Дипломиран радиолошки техничарвоОддел за радиодијагностика и мамографија ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломиран радиолошки техничар со положен стручен испит.

9. Дипломиран радиолошки техничарвоОддел за ултразвучна и компјутерска дијагностика ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломиран радиолошки технолог со положен стручен испит..

10. Дипломиран физиотерапевтвоОддел за интерни болести со кардиологија и интензивна коронарна нега ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломиран физиотерапевт со положен стручен испит.

11. Дипломиранфизиотерапевт воОддел за неврологија ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломиран физиотерапевт со положен стручен испит..

12. Дипломиран физиотерапевтвоОддел за физикална медицина и рехабилитација ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломиран физиотерапевт со положен стручен испит..

13. Дипломиран психологвоОддел за психијатрија ........... 1 (еден)извршител со 7-ми степен на образование дипломиран психолог.

 

Кандидатите од точка 1 до точка 12 ,треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

- да не му е изречена дисциплинска мерка или мерка за намалена работна успешност во период од 12 месеци пред објавувањето на овој оглас.

- Кандидатите од точка 1 до 12 да имаат завршено VII/1-а висока медицинска школа високо стручно образование со 180 кредити од област соодветна на работните места опишани погоре,

- Да имаат положен стручен испит од соодветната област..

Кандидатите од точка 13 дипломиран психолог треба да ги исполнува покрај условите од алинеа 1 и следниот услов:

-Да има најмалку240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII 1 степен  диломиран психолог

Кандидатите од точка 1 до 13 покрај пријавата да ги достават и следните документи:

- доказ за познавање на странски јазик (англиски, германски или француски)

- потврда дека не му е изречена дисциплинска мерка или мерка за намалена работна успешност во период од 12 месеци пред објавувањето на овој оглас.

- За кандидатите од точка 1 до 12 доказ за завршено високо стручно образование со 180 кредити од соодветната област и уверение за положен стручен испит.

-За кандидатите под точка 13 доказ за завршено високо образование- дипломиран психолог.

Рокот за пријавување на кандидатите e 5 работни дена по објавување на огласот на ВЕБ страницата на ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп и на огласна табла.

Пријавите со потребните документи да се доставуваат во архивата при ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп или по пошта на ул. Трајко Тарцан бб Прилеп.

Пријавите со некомплетна документација нема да се разгледуваат.

 

 

 

 

 

 ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ Прилеп

                           Директор,

        Д-р Драги Богојески

                                                                 ____________________